Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Marszewie

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa sprzętu do pracowni cukierniczej

Marszew, dnia 27.10.2020.

Znak sprawy KGS.272.5.2020.

       

Zaproszenie do złożenia oferty

I. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone w formie zapytania ofertowego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30. 000 euro. Nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1579 ze zm).

II. Nazwa i adres Zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
                                                          w Marszewie, Marszew 22, 63-300 Pleszew

III. Opis przedmiotu zamówienia: DOSTAWA SPRZĘTU DO PRACOWNI CUKIERNICZEJ

IV. Miejsce realizacji: : Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, Marszew 22, 63-300 Pleszew

V. Wymagany termin wykonania zamówienia: DO 31.11.2020

VI. Warunki płatności: PRZELEW 30 DNI.

VII. Informacje dodatkowe:

VIII. Warunki udziału w postępowaniu ( o ile dotyczy):

IX. Wykaz dokumentów jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków    
     udziału w postepowaniu
: REFERENCJE NA PODOBNE ZAMÓWIENIE.

X. Wykaz dokumentów jakie należy złożyć w celu potwierdzenia że oferowany przez  
   oferenta przedmiot zamówienia spełnia wymagane warunki
(o ile dotyczy):

XI. Sposób przygotowania oferty.

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszym Zaproszeniu.

3. Pisemną ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 niniejszego zaproszenia.

4. Oferta musi zostać podpisana przez Oferenta lub upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta.

5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zaproszenia powinny zostać wypełnione przez wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w zgodnej formie.

6. Oferta musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

7.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu zamawianych dostaw do kwoty przewidzianej w budżecie na dany rok. Pozostała część oferty zostanie zrealizowana w roku następnym.

8. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany we wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

9. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie, zabezpieczonej przed otwarciem.

10. Kopertę należy opisać następująco:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Marszew 22, 63-300 Pleszew

Oferta „DOSTAWA SPRZĘTU DO PRACOWNI CUKIERNICZEJ”.

Nie otwierać przed dniem 03.11.2020. godz. 12:00.”

W przypadku braku tej informacji, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Podana w ofercie cena brutto musi być wyrażona w PLN.

2. Cenę  należy podać ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do jednego grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

3. Przy obliczaniu ceny oferty należy uwzględnić wszystkie elementy kosztów zamówienia.

Cena brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (m.in. koszty transportu, cła, dokumentacja itp.).

4. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nie uwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę oferty, obciążają wyłącznie wykonawcę.

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę, którego oferta została poprawiona o dokonanych
w ofercie korektach.

XIII. Kryterium wyboru oferty:

1. NAJKORZYSTNIEJSZA CENA.

XIV. Ocena ofert.

1. Zamawiający oceni jedynie te oferty, które spełniają wymogi niniejszego Zaproszenia nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

2. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszym Zaproszeniu.

3. W przypadku, gdy oferta nie będzie zawierała wymaganych dokumentów lub będą one nie kompletne, nieczytelne, lub będą budziły wątpliwości, zamawiający wezwie wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów w wyznaczonym terminie.

XV. Odrzucenie oferty.

1.Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:

1). jej treść nie będzie odpowiadała treści Zaproszenia do złożenia oferty;

2). będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

3). zostanie złożona po upływie terminu składania ofert;

XVI. Unieważnienie postępowania.

1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy:

a). w wyznaczonym terminie nie wpłynie do zamawiającego żadna ważna oferta;

b). cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

XVII. Termin i miejsce składania ofert: 

1. Ofertę należy złożyć w Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, Marszew 22, 63 -300 Pleszew (sekretariat) do dnia 03.11.2020. godz. 11:00.

XVIII. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest Pan /Pani

  • ZBIGNIEW NAWROCKI. tel. (+48) 62 742 13 61. Kom: (+48) 608-318-97

XIX. Załączniki:

Załącznik nr 1-3 Zaproszenie do złożenia oferty, formularz ofertowy, zlecenie wykonania

Załącznik nr 4 wzór umowy

 Informacja o wyborze oferty z dnia 06.11.2020 r. nr sprawy KSG 272.5.

Ostatnia zmiana: Publikacja informacji o wyborze oferty
Zmiany w dokumencie dokonał: Marlena Kolanowska
Data zmiany: 06-11-20 15:27
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.