Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Marszewie

Zaproszenie do złożenia oferty dla zadania pn. „Remont wiaty garażowej ZSCKR w Marszewie”

Pleszew, dn. 07.09.2020 r.

Numer sprawy: KSG.272.4.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dla zadania pn. „Remont wiaty garażowej ZSCKR w Marszewie”

I Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

II Nazwa i adres Zamawiającego.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, Marszew 22, 63 – 300 Pleszew.

tel / fax 62 742 13 61

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest remont wiaty garażowej ZSCKR w Marszewie szczegółowo określony w przedmiarze robót (załącznik nr 5 do Zaproszenia), kosztorysie ofertowym (załącznik nr 6 do Zaproszenia) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 7 do Zaproszenia).
 2. Szczegółowe warunki realizacji robót budowlanych zostały określone we Wzorze umowy (załącznik nr 4 do Zaproszenia).
 3. Ilekroć w specyfikacji technicznej, przedmiarze robót lub kosztorysie „ślepym” wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy przyjąć, że za każdą nazwą są umieszczone wyrazy „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w w/w dokumentach.
  Ponadto ilekroć w specyfikacji technicznej, przedmiarze robót lub kosztorysie „ślepym” Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, należy przyjąć, że każdemu takiemu odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia, sposób wykonania itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w w/w dokumentach.
  Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca składający tzw. ofertę równoważną ma obowiązek załączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające równoważność artykułu oferowanego z artykułem sprecyzowanym przez Zamawiającego (oznaczonym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem) karty katalogowe, opinie producentów lub inne dokumenty zawierające szczegółowy opis oferowanego przez Wykonawcę artykułu (powinny zawierać wszelkie elementy wskazane w opisie pozycji, których równoważność będzie badana przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia do jednostek certyfikujących, producentów artykułów oferowanych przez Wykonawcę o wydanie karty katalogowej / opinii, w przypadku artykułów, do których pojawią się wątpliwości co do ich równoważności w stosunku do artykułu sprecyzowanego przez Zamawiającego.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgodnień i akceptacji rozwiązań materiałowych przed ich wbudowaniem. Przed przystąpieniem do wykonania robót, wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji wykaz materiałów, które zamierza użyć podczas robót. Bez pisemnej akceptacji proponowanych rozwiązań materiałowych wykonawca nie może przystąpić do wykonywania jakichkolwiek robót.
 5. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę musi wynosić co najmniej 36 miesięcy.
  Okres rękojmi będzie równy okresowi gwarancji. W zakresie rękojmi mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, by zawarł z nim umowę na warunkach określonych we Wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 4.
 8. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi kosztorys uproszczony wraz z tabelą elementów scalonych oraz zestawieniem materiałów, które ma zawierać ilość, cenę jednostkową i wartość każdego z materiałów. Uproszczony kosztorys powinien zawierać wszystkie pozycje z przedmiarów oraz pozycje niezbędne do wykonania zamówienia spoza przedmiaru robót, które Wykonawca uzna za konieczne aby wykonać zadanie zgodnie z dokumentami Zaproszenia. Kosztorys uproszczony wraz z zestawieniem materiałów będzie dokumentem pomocniczym, stanowiącym wyłącznie materiał informacyjny i poglądowy dla Zamawiającego. Kosztorys nie będzie stanowił dokumentu określającego zakres zobowiązania Wykonawcy przy realizacji zamówienia.

IV Miejsce wykonania robót:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, Marszew 22, 63 – 300 Pleszew.

V Wymagany termin wykonania zamówienia: 35 dni (5 tygodni) od dnia podpisania umowy.

VI Warunki płatności:

 1. Płatność za prawidłowo wykonane roboty nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT.
 2. Podstawą wystawienia faktury VAT przez wykonawcę, jest podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony protokół odbioru, potwierdzający należyte wykonanie zamówienia.
 3. Więcej informacji o warunkach płatności wynagrodzenia znajduje się we Wzorze umowy (załącznik nr 4 do Zaproszenia).

VII. Podwykonawcy

 1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę (jeżeli są znane na etapie składania oferty) firm podwykonawców (należy zastosować druk „Informacja o podwykonawcach” stanowiący załącznik nr 2 do Zaproszenia).
 2. Jeżeli Wykonawca cały zakres zadania będzie wykonywał osobiście, bez pomocy podwykonawców, wówczas w stosowne miejsca należy wpisać „nie dotyczy”. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona w/w wskazania Zamawiający uzna, iż cały zakres zamówienia Wykonawca będzie wykonywał osobiście bez pomocy podwykonawców.
 3. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktów z nimi zaangażowanych w wykonanie robót. Wykonawca zawiadomi zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót.
 4. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację tego zamówienia.
 5. W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców, wykonawca wraz z fakturą musi złożyć jeden z wymienionych poniżej dokumentów:
  1. oświadczenie podwykonawcy, że otrzymał od wykonawcy zapłatę za wykonane roboty lub
  2. umowę cesji wierzytelności wykonawcy na rzecz podwykonawcy obejmującą przelew swojej wierzytelności w zakresie zapłaty przez zamawiającego wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę prace. W takim przypadku zamawiający zapłaci należność przypadającą podwykonawcy bezpośrednio na jego konto z zachowaniem terminu i zasad płatności jak dla wykonawcy, a należność pozostała zostanie przekazana na konto wykonawcy.

Brak złożenia przez wykonawcę jednego z w/w dokumentów w stosunku do każdego podwykonawcy będzie podstawą do odmowy przyjęcia przez zamawiającego faktury od wykonawcy.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który w sposób należyty wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż pięć lat) co najmniej 2 roboty budowlane o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto (każda) polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej.
 2. W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie spełnienia/ nie spełnienia, w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty.

IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ).
 2. Dowody określające czy wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
 3. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
 4. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu (jeżeli nie zostały załączone do oferty).

X. Sposób przygotowania oferty.

 1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszym Zaproszeniu.
 3. Oferta musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
 4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
 5. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.
 6. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zaproszenia powinny zostać wypełnione przez wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w zgodnej formie.
 7. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany we wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
 8. Oferta musi zawierać:
  1. formularz ofertowy, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr 1;
  2. informację o podwykonawcach (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 2);
  3. wykaz robót budowlanych (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 3);
  4. referencje lub inne dokumenty zgodnie z Rozdziałem IX ust. 2;
  5. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej;
  6. pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy (jeżeli dotyczy).
 9. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie, zabezpieczonej przed otwarciem.
 10. Kopertę należy opisać następująco:

„Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, Marszew 22, 63 – 300 Pleszew.

Oferta na Remont wiaty garażowej.

Nie otwierać przed dniem 14.09.2020 r. godz. 15:00.”

W przypadku braku tej informacji, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

XI. Opis sposobu obliczenia ceny.

 1. Wykonawca jest zobowiązany do określenia w Formularzu ofertowym ceny realizacji zamówienia. Cenę należy podać w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego. Ustalona przez Wykonawcę wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie do rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w Formularzu ofertowym ceny netto, wartości podatku VAT i ceny brutto. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
 3. Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku i podana w PLN (polskich złotych) cyfrowo i słownie.
 4. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z przedmiaru robót, jak również koszty wykonania robót tymczasowych (t.j. tych robót, które nie są uwzględnione w przedmiarze robót, a są potrzebne do wykonania robót ujętych w przedmiarze, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót) oraz koszty prac towarzyszących, takich jak: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, organizacja miejsca prac, wraz z jego późniejszą likwidacją, utrzymanie zaplecza robót, koszty zabezpieczenia miejsca robót przed dostępem osób trzecich, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z umowy, której projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zaproszenia.
 5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

XII Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.

XIII Kryterium wyboru oferty:

1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

1). Cena - 90 %

Kryterium „CENA” obliczone zostanie na podstawie wzoru: C = ( C min / C bad ) × 90 gdzie:

C – ilość punktów, jakie otrzyma oferta w kryterium „cena” C min – najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych; C bad – cena brutto w badanej ofercie.

Za kryterium CENA wykonawca otrzymuje maksymalnie 90 pkt.

2). Okres gwarancji: 10 %

a). najkrótszy okres gwarancji wymagany przez zamawiającego to 36 miesięcy.

W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. Jeżeli Wykonawca na druku formularza ofertowego nie określi zobowiązania dotyczącego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że gwarancja została udzielona na okres 36 miesięcy.

b). wykonawca może zaproponować okresy gwarancji tylko w pełnych latach tj. 36, 48, 60 miesięcy. Punktacja dla kryterium „okres gwarancji” przyznana zostanie wg poniższych zasad: 36 miesięcy – 0,00 pkt;

48 miesięcy – 5,00 pkt;

60 miesięcy i więcej – 10,00 pkt;

3). Suma punktów uzyskanych w kryteriach „cena” oraz „okres gwarancji” stanowić będzie o ogólnej sumie punktów uzyskanych przez ofertę.

2. Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, którego oferta, przy zachowaniu wszystkich wskazanych wymogów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

XIV. Ocena ofert.

 1. Zamawiający oceni jedynie te oferty, które spełniają wymogi niniejszego Zaproszenia i nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
 2. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszym Zaproszeniu.
 3. W przypadku, gdy oferta nie będzie zawierała wymaganych dokumentów lub będą one niekompletne, nieczytelne lub będą budziły wątpliwości, zamawiający wezwie wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów w wyznaczonym terminie.
 4. Zamawiający poprawi w ofercie:
  1. oczywiste omyłki pisarskie;
  2. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem do złożenia oferty, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę, którego oferta została poprawiona o dokonanych w ofercie korektach.

XV. Odrzucenie oferty.

1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:

1). jej treść nie będzie odpowiadała treści Zaproszenia do złożenia oferty;
2). będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
3). zostanie złożona po upływie terminu składania ofert.

XVI. Unieważnienie postępowania.

1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy:

a). w wyznaczonym terminie nie wpłynie do zamawiającego żadna ważna oferta;

b). cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

XVII. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego:
 2. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, Marszew 22, 63 – 300 Pleszew, sekretariat szkoły.
  Termin składania ofert: do dnia 14.09.2020r. godz. 15:00.

XVIII Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Zbigniew Nawrocki - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, Marszew 22, 63-300 Pleszew, tel. 608 318 973, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

XIX Obowiązek informacyjny RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie mgr Grażyna Borkowska, z siedzibą w Marszew 22, 63-300 Pleszew, tel.: 62 742 13 61;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie jest Inspektor Ochrony Danych - Lena Lachowicz, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 667 379 790 lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont wiaty garażowej ZSCKR w Marszewie”, numer sprawy: KSG.272.4.2020, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.) lub w oparciu o przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, zgodnie z kategorią archiwalną sprawy, wskazaną w przepisach o archiwizacji (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. z 2011r, Nr 14, poz. 67);
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

Dyrektor

/-/

mgr Grażyna Borkowska

Postępowanie zakończono

Załącznik:

Informacja z dnia 18.09.2020 KSG.272.4.2020, o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ostatnia zmiana: Publikacja informacji o zakończeniu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty
Zmiany w dokumencie dokonał: Marlena Kolanowska
Data zmiany: 18-09-20 12:03
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.