Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Marszewie

Remont świetlicy budynku B Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Pleszew, dn. 05. 11.2020r.

Numer sprawy: KSG.272.8.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
dla zadania pn.

Remont świetlicy w budynku B Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone w formie zapytania ofertowego o wartości nieprzekraczającej równowartości
kwoty 30. 000 euro.
Nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. 2019r. poz. 1843).

Załączniki:

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załączniki nr 1 - 2 do Zaproszenia.

3. Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

4. Załącznik nr 4 - Przedmiar robót i kosztorys ofertowy.

5. Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna.

Postępowanie zakończone:

Informacja o wyborze oferty na Remont świetlicy

Ostatnia zmiana: Publikacja informacji o wyborze oferty
Zmiany w dokumencie dokonał: Marlena Kolanowska
Data zmiany: 16-11-20 11:28
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.