Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Marszewie

Statut Technikum im płk. Ludwika Bociańskiego w MARSZEWIE

STATUT Technikum im płk. Ludwika Bociańskiego

w MARSZEWIE

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379)
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ze zmianami
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002 r. Nr 100 poz. 908).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 787)  
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe ( Dz. U.      z 2017 r. poz. 60 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy            o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz.2245 ze zm.)

 

Treść niniejszego statutu została zatwierdzona uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 17 listopada 2019 r.

Treść statutu do pobrania (pdf)

Treść statutu do pobrania (MS Word)

Ostatnia zmiana: Publikacja aktualnego statutu
Zmiany w dokumencie dokonał: Marlena Kolanowska
Data zmiany: 06-04-20 18:17
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.